فرم نظرسنجی

لطفا با تکمیل موارد زیر ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری نمایید:

امتیازدهی
زمان پاسخگویی:  

کیفیت خدمات:  

انعطاف پذیری در پذیرش و مشاوره:  

دسترسی به آزمایشگاه:  

رضایتمندی جهت معرفی به سایرین:  

رسیدگی به شکایات:  

برخورد با مشتری:  

هزینه خدمات:  

خدمات اینترنتی و وب:  

علاقه مندی جهت همکاری مجدد:  


بیشترین رضایت شما از مؤسسه در چه مواردی است؟


بیشترین عامل نارضایتی شما از مؤسسه در چه مواردی است؟


چه پیشنهادی جهت بهبود خدمات ما دارید؟


رضایت کلی شما از مؤسسه به چه میزان است؟


پیشنهادات و انتقادات: